Учнівське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»

«МОРЕХІД»

І. Загальні положення

Учнівське самоврядування – це добровільне об’єднання учнівської  молоді, яке забезпечує самостійно або через представницькі органи  вирішення ряду важливих питань щодо організації навчально-виховного  процесу та соціального захисту учнів.

Учнівське самоврядування виражає інтереси всіх учнів, незалежно від  національності, релігійних переконань, статі, соціального походження  майнового стану, місця проживання, мовних ознак.

У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Нормативно правовими актами:

– Конституцією України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);

– Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі  змінами чинними від 19.01.2019);

– чинним законодавством;

– Декларацією прав дитини;

– рішеннями Міністерства освіти і науки України,

– Положенням професійно-технічного навчального закладу;

– даним Положенням.

Учнівське самоврядування здійснює свої повноваження за принципами  демократії, гуманізму, законності, рівноправності, виборності та  колегіальності, відкритості і гласності, критики і самокритики, періодичної  звітності, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у рамках чинного  законодавства.

Учнівське самоврядування користується підтримкою і допомогою  керівництва навчального закладу та профспілкового комітету у вирішенні  головних питань.

Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського  самоврядування узгоджується з керівництвом Державного навчального  закладу.

Органи учнівського самоврядування приймають рішення  рекомендаційного характеру.

Об’єднання несе відповідальність перед суспільством та державою за  реалізацію державної політики в галузі позанавчального виховання,  збереження життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ 1. Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в учнів почуття господаря центру, групи, вміння співпрацювати  на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створеною людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування центру є: Прапор,  Герб, Гімн Центру.

Розділ 2. Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в Центрі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи  при цьому гідність і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив Центру;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган навчального закладу;
 • брати участь у будь-яких сферах життя центру, ініціювати будь-які  форми цього життя (секції, гуртки тощо);
 • ставити питання про перебування в ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ» учня Центру, якщо той  своїми діями порушує закони ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»;
 • вибирати предметні гуртки, додаткові заняття, мистецькі гуртки, спортивні секції тощо.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в «Запорізький ЦПТОВТ»;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги викладача, майстра виробничого навчання по  підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ».

Стаття 3. Закон “Про захист честі та гідності учня ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»,  педагога та працівника Центру”.

Особистість кожного, хто працює чи  навчається в ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ», є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю  людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4. Повноваження Голови (Лідера) учнівського самоврядування ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»

Обов’язки:

 • планує і веде збори лідерів самоврядування (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом (центрами);
 • співпрацює з директором ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ», заступниками з НВР, старшим  майстром, художнім керівником;
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»,  педагогами і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх лідерів самоврядування в ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ».  Є Лідером!

Стаття 5

Заступник Голови (Лідера):

 • за відсутності Голови (Лідера) виконує його обов’язки;
 • допомагає Голові (Лідеру) виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки Голови (Лідера).

Стаття 6. Повноваження центрів

Керівники центрів:

 1. Керують роботою центрів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад: контакти з органами місцевого самоврядування; прес-центр; телефони довіри.
 3. Збирають ідеї учнів своїх груп стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 4. Представляють своєю групою звіти роботи Лідерів самоврядування.

Розділ 3. Учнівське самоврядування ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»

Форма режиму роботи: демократична.

Форма устрою: проста.

До складу Лідерів самоврядування входять такі Центри:

 1. Дисципліна та навчання;
 2. Здоров’я і спорт;
 3. Екологічний;
 4. Творчість та художня самодіяльність;
 5. Центр добрих справ;
 6. Профорієнтаційний центр;
 7. Прес-центр.

Стаття 1. Діяльність центру «Дисципліна та навчання»

Мета:

 • забезпечити простір для ініціативи, творчості, самодіяльності  учнів в навчально-пізнавальній діяльності;
 • піклуватися про виховання в учнів свідомої дисципліни;
 • підтримувати порядок у ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ».

Завдання:

 • допомога у розвитку раціональних методів навчальної діяльності  учнів, їх самоосвіти;
 • участь у роботі предметних гуртків та інших творчих об`єднань; – контроль за дотриманням дисципліни та порядку, відвідування  учнями занять.

Члени центру організовують:

 • облік відвідування учнями навчального закладу;
 • групи взаємодопомоги (робота учнів-консультантів з різних  предметів);
 • проводять рейди по перевірці підготовки учнями до навчального  процесу взагалі;
 • контролюють виконання учнями внутрішнього розпорядку ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ»;
 • здійснюють нагляд за зовнішнім виглядом учнів, дисципліни на  перервах, за поведінкою учнів в мікрорайоні центру;
 • спонукають учнів до участі у роботі предметних гуртків, приймають  активну участь у підготовці та проведенні предметних олімпіад, тижнів,  тематичних заходів;
 • турбуються про своєчасне забезпечення хворих одногрупників  домашнім завданням;
 • пропагують норми культурної поведінки, правила етикету,  піклується про вироблення і підтримку певних традицій життя центру,
 • беруть участь у проведенні правових занять в навчальному  закладі;
 • виявляють недоліки у санітарному стані навчальних кабінетів, майстернях виробничого навчання та центру в цілому;
 • слідкують за порядком та збереженням майна;
 • перевіряють дотримання учнями правил особистої гігієни.

День засідань: понеділок.

Стаття 2. Діяльність центру «Здоров’я і спорт»

Мета:

 • організувати оздоровчо-просвітницьку діяльність з учнями; – залучити учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму;
 • організувати роботу з профілактики й подолання шкідливих звичок; – організувати психологічну взаємодопомогу.

Завдання:

 • створення спортивних секцій;
 • залучення до тренерської роботи батьків і старших учнів-спортсменів;
 • сприяння залученню учнів у спортивні секції;
 • організація спортивних змагань в центрі;
 • участь команд в районних, міських та обласних спортивних  змаганнях. Зустрічі з відомими спортсменами, заохочує переможців і кращих  спортсменів;
 • забезпечення висвітлення на сайті ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ» реклами про проведення спортивих змагань;
 • оформлення та оновлення стенду «Спортивне життя».
 • День засідань: вівторок.

Стаття 3. Діяльність екологічного центру

Мета:

 • формувати стратегії розвитку компетентісної позанавчальної  екологічної освіти;
 • застосовувати екологічні знання та навички на практиці; – організувати та координувати науково-пізнавальну діяльність учнівської молоді;
 • організувати роботу в напрямках експедиції «День Довкілля»,  «Краса землі моєї» та ін.

Завдання:

 • забезпечення системи масової роботи екологічного спрямування через залучення учнів до практичної природоохоронної роботи, роботи в напряму покращення довкілля та сталого розвитку, до цілеспрямованих місцевих і загальноукраїнських екологічних конкурсів та акцій;
 • створення умов для формування екологічної культури  особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем;
 • формування в учнів свідомого і відповідального ставлення до  власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової  роботи;
 • організація виставок, фотозвітів, вікторин по вивченню рідного  краю;
 • організація та проведення туристських походів, екскурсій,  відвідування музеїв;
 • перевірка зелених куточків в класних кабінетах;
 • організація трудових десантів учнів, підготовки та проводення трудових, екологічних акцій;
 • проведення акцій «Краса землі моєї», масштабної акції по Україні з  озеленення тощо;
 • підведення підсумків діяльності екологічного центру.

День засідань: середа

Стаття 4. Діяльність центру «Творчість та художня самодіяльність»

Мета:

 • організувати змістовне дозвілля учнів з урахуванням їхніх  інтересів,
 • залучити учнів на основі ініціативи до підготовки виховних  заходів, святкових та тематичних лінійок, творчих справ, програм дозвілля.

Завдання:

 • розвиток естетичного виховання учнів, їх художніх здібностей;
 • організація роботи творчих гуртків, конкурсів талантів, святкових та  тематичних лінійок і концертів, зустрічей з працівниками культури і  мистецтва;
 • організація виставок художньої, декоративно-прикладної творчості  учнів (малюнки, вишиванки, саморобки тощо), культпоходів до театру,  виставок, концертів;
 • інформування учнів про новини культурного життя міста, країни в  цілому;
 • рекомендація учням онлайн-вебінарів, конференцій, телепередач з  питань мистецтва і культури;
 • участь у художньому оформленні центру та гуртожитку;
 • організація і проведення вечорів відпочинку, шоу-програм,  концертів, конкурсів тощо.

День засідань: середа.

Стаття 5. Діяльність Центру добрих справ

Мета:

 • формувати уявлення про добро;
 • вчити робити правильний моральний вибір, поважати людей, які  творять добро;
 • виховувати в учнів бажання бути милосердними, співчутливими,  робити добрі справи.

Завдання:

 • створення умов для розвитку й саморозвитку учнівської молоді;
 • виявлення й розвиток організаторських, творчих, професійних  здібностей молоді;
 • спонукання до взаємодопомоги, милосердя;
 • допомога ветеранам, воїнам та інвалідам АТО, дітям  пільгових категорій тощо;
 • пропаганда здорового способу життя, формування екологічної  культури.

День засідань: четвер.

Стаття 6. Діяльність профорієнтаційного центру

Мета:

 • створити систему профорієнтаційного супроводу учнівської  молоді, що сприятиме формуванню професійної перспективи, розгорнутих  життєвих планів, спрямованих на вибір професії і ствердження себе як  суб’єкта професійної діяльності.

Завдання:

 • організація прямих контактів між учнями Центру і ЗОШ.
 • планування роботи та написання методичних рекомендацій щодо  проведення профорієнтаційної роботи;
 • створення умов для реалізації заходів профорієнтаційного  спрямування;
 • інформування учнів щодо напрямів діяльності та потреби в  кадрах підприємств, організацій, установ міста та регіону;
 • проведення професійного квесту для учнів ЗОШ;
 • розповсюдження інформації про ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ» через інтернет-ресурси;
 • робота з учнями інтернатів Запорізької області;
 • залучення учнів ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ» до гурткової  діяльності щодо виготовлення творчих робіт для демонстрації на Дні відкритих дверей, Декад робітничих професій, зустрічах з учнями шкіл та їх батьками;
 • звітність щодо проведення профорієнтаційної роботи.

День засідань: п’ятниця

Стаття 7. Діяльність Прес-центру

Мета:

 • вивчати громадську думку про життя Центру;
 • створити інформаційний банк про життєдіяльність групових колективів;
 • рекламувати діяльність створенням мережі прес центру.

Завдання:

 • організація інформаційного центру, який об’єднує майбутніх  журналістів, що збирають інформацію про різні події життя центру;
 • висвітлення різних подій на сайті ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ» , випуск газети «ЛІДЕР САМОВРЯДУВАННЯ»
 • проведення конкурсу групових газет, плакатів до визначних подій;
 • підготовка звіту після кожної події, проведеної в ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦПТОВТ».

День засідань: п’ятниця

Стаття 8

Вищий орган самоврядування – збори.

Вищим органом самоврядування є загальні збори навчального закладу,  які скликаються не рідше одного разу на рік, і вирішують поточні важливі  справи життя.